STATUTEN

van de “Organisatie van Inheemsen in Suriname”,
afgekort “O.I.S.”

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Organisatie van Inheemsen in Suriname”, afgekort “O.I.S.”
 2. De vereniging is gevestigd te Paramaribo.
 3. De vereniging is opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het ondersteunen en stimuleren van activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling en positieverbetering van de oorspronkelijke bewoners van Suriname uitgaande van hun eigen specifieke situatie en levensfilosofie, die verder in deze Statuten steeds aangeduid zullen worden als de Inheemsen van Suriname;
 2. bij te dragen tot de bescherming van de eigen identiteit van de Inheemsen van Suriname, met behoud en verdere ontwikkeling van de cultuur, zeden en gewoonten;
 3. het bevorderen van de eenheid en samenwerking tussen de In­heemsen van Suriname onderling en alle andere individuen en groepen die zich metterdaad positief ten opzichte van hen opstellen. Met name zal de eenheid en samenwerking met de Dorpshoofden van de Inheemse dorpen in Suriname nagestreefd worden;
 4. het verduidelijken van de rol en positie van haar leden, als Inheemsen van Suriname, naar de eigen gemeenschap alsook naar derden toe;
 5. het ondersteunen en stimuleren van haar leden tot het verkrijgen respectievelijk verbeteren van hun theoretische kennis en praktische vaardigheden middels opleidingen, trainingen, lezingen, etc.;
 6. het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden onderling;
 7. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de totale nationale en de internationale gemeenschap.

MIDDELEN

Artikel 3

 1. Zij tracht haar doel te bereiken door: het ontplooien en bevorderen van activiteiten, zowel binnen als buiten de Inheemse gemeenschap van Suriname, in die sectoren welke volgens haar van belang zijn om het geformuleerde in artikel 2 te helpen realiseren en waarin de specialiteit en belangstelling van de leden liggen, zoals sociaal-economisch, cultureel, technisch, politiek, etc.;
 2. het bevorderen en instandhouden van een goed contact en een goede samenwerking tussen de leden onderling, met de totale Inheemse gemeenschap van Suriname en een ieder die positief staat tegenover het streven van de vereniging;
 3. het organiseren van educatieve activiteiten ten behoeve van haar leden;
 4. het vertegenwoordigen van de leden in alle nationale en internationale organen, waar het belang der leden zulks vordert;
 5. het aanwenden van alle overige wettelijk geoorloofde midde­len, die bevorderlijk zijn voor het realiseren van het doel der vereniging.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van 11 oktober tot en met 10 oktober daaropvolgend.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden;
 2. ereleden;
 3. donateurs.

Gewone leden zijn zij, die bereid zijn zich in te zetten voor de Inheemse gemeenschap van Suriname en mede te werken aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging alsmede te handelen volgens de statuten en geldende reglementen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Ereleden zijn zij, die zich langdurig en op bijzondere wijze jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn voorgedragen bij en benoemd zijn door de Algemene Ledenvergadering.

Donateurs zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur van de vereniging, genomen op een daartoe schriftelijk gedaan verzoek.

De gewone leden zijn contributieplichtig.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
 1. overlijden;
 2. schriftelijke opzegging aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand;
 3. opzegging namens de vereniging indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld;
 4. royement.
 1. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement of indien het lid de belangen van de vereniging schaadt. Binnen drie maanden na ontvangst van het schriftelijk besluit tot royement, kan het betrokken lid in beroep komen bij de Algemene Ledenvergadering.
 2. Verlies van het lidmaatschap betekent gelijk ook verlies van alle rechten voortvloeiende uit dit lidmaatschap.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 1. contributies der aangesloten leden;
 2. donaties en subsidies;
 3. andere legale inkomsten.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11, door de Algemene Ledenvergadering gekozen, gewone leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en stelt eveneens vast welke personen als commissaris zullen optreden voor specifieke activiteiten van de vereniging.
 2. De bestuursleden treden om de 3 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.
 3. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
 4. Het bestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan bepaalde bestuursleden taken en bevoegdheden delegeren.
 5. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding der vereniging, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 6. Besluiten van het bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
 7. De bevoegdheden van het bestuur zijn nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (A.L.V.)

Artikel 10

 1. Algemene Ledenvergaderingen worden tenminste éénmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of tenminste 1/10 deel der stemgerechtigde leden hiertoe een schriftelijk verzoek, met opgaaf van reden, bij het bestuur heeft gedaan.
 2. Het bestuur is verplicht om binnen 30 dagen, na ontvangst van het verzoek, een A.L.V. bijeen te roepen.
 3. Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de A.L.V. bijeen te roepen, zijn de leden, die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd zulks zelf te doen en daarop rechtsgeldige besluiten te nemen.
 4. Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar brengt het bestuur verslag uit omtrent het gevoerd beleid en legt rekening en verantwoording af aan de A.L.V. Goedkeuring van dat verslag strekt tot decharge van het bestuur.
 5. Algemene Ledenvergaderingen dienen tenminste 15 dagen tevoren te worden bekendgemaakt, op zodanige wijze dat de leden geacht kunnen worden op de hoogte ervan te zijn.

RAAD VAN CONTROLE

Artikel 11

 1. Ter uitvoering van haar controle-activiteiten benoemt de A.L.V. jaarlijks een Raad van Controle, bestaande uit 3 (drie) gewone leden.
 2. De Raad van Controle houdt toezicht op de richtige uitvoering van het verenigingsbeleid, alsmede op de administratie en beheer van verenigingsactiva.
 3. De Raad van Controle is rekening en verantwoording verschuldigd aan de A.L.V. en rapporteert zo dikwijls de A.L.V. dit nodig acht, doch zeker op de jaarlijkse A.L.V.
 4. De verkiezing en het aftreden der leden van de Raad van Controle geschiedt op dezelfde wijze als die der bestuursleden; echter zijn zij, na hun aftreden, gedurende 3 jaar niet herkiesbaar.
 5. Het lidmaatschap van de Raad van Controle is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

STEMMING

Artikel 12

Alleen gewone leden hebben stemrecht. Ereleden en donateurs hebben een adviserende stem.

Artikel 13

 1. Besluiten van de A.L.V. worden bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen tenzij de statuten anders bepalen.
 2. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn.
 3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd.
 4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij staking van stemmen over personen, vindt er binnen 15 dagen herstemming plaats tussen de 2 (twee) personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Degene op wie, bij de tweede stemming, de meeste stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan beslist het lot.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 14

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen worden genomen op een speciaal daartoe belegde Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van 2/3 (tweederde) deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, terwijl tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig moet zijn.
 2. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen 30 dagen een tweede A.L.V. bijeengeroepen, waarop ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige leden, het besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen, met een meerderheid van 2/3 (tweederde) deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING

Artikel 15

 1. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen op een speciaal daartoe belegde A.L.V., waarop tenminste 2/3 (tweederde) deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste 3/4 (drievierde) deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede vergadering uitgeschreven die het recht heeft, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het besluit tot ontbinding te nemen met tenminste 3/4 (drievierde) deel van de geldig uitgebrachte stemmen.

LIQUIDATIE

Artikel 16

 1. Bij ontbinding van de vereniging wordt het bestuur belast met de liquidatie, tenzij de A.L.V. anders beslist.
 2. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

 1. Nadere bepalingen omtrent de inwendige organisatie van de vereniging, alsmede betreffende de toepassing en uitvoering dezer statuten, worden nader geregeld in een Huishoudelijk Reglement (H.R.) dat door de A.L.V. moet zijn goedgekeurd.
 2. In het Huishoudelijk Reglement mogen er geen bepalingen worden opgenomen, die in strijd zijn met deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 18

In alle gevallen waarin deze Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien of ingeval van verschil van mening omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van donderdag, 24 september 1992.